KOI   |  100 × 150 cm   |   oil on canvas   |   2015
 
 
 
 
 

KOI 2   |  100 × 140 cm   |   oil on canvas   |   2015
 
 
 
 
 

KOI 3   |  110 × 150 cm   |   oil on canvas   |   2015
 
 
 
 
 

KOI 4   |  60 × 80 cm   |   oil on canvas   |   2015
 
 
 
 
 

KOI 5   |  100 × 160 cm   |   oil on canvas   |   2015

 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

Impressum

   ZHENYA LI