KOI   |  100 × 100 cm   |   oil on canvas   |   2014
 
 
 
 
 

KOI   |  100 × 100 cm   |   oil on canvas   |   2014
 
 
 
 
 

Beyond the Frames -1   |  80 × 120 cm   |   oil on canvas   |   2014
 
 
 
 
 

Beyond the Frames - 2   |  80 × 120 cm   |   oil on canvas   |   2014
 
 
 
 
 

Beyond the Frames - 3
  |  80 × 120 cm   |   oil on canvas   |   2014
 
 
 
 
 

Beyond the Frames - 4
  |  80 × 120 cm   |   oil on canvas   |   2014
 
 
 
 
 

Beyond the Frames - 5
  |  80 × 120 cm   |   oil on canvas   |   2014
 
 
 
 
 

Beyond the Frames - 6
  |  80 × 120 cm   |   oil on canvas   |   2014
 
 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

Impressum

   ZHENYA LI